KenKoHo (Milano)

Corsi di Shiatsu, Medicina Cinese e Anatomia

Via Garian 43/A - Milano MI
388 6510051
info@kenkoho.it
Corsi di Shiatsu, Medicina Cinese e Anatomia